Vår vision

År 2015 grundades föreningen Ytterby gruva.


Vi är ett tiotal otåliga Vaxholmsbor som länge förundrats över att gruvans fantastiska historia ännu inte tagits tillvara. För oss är det självklart att denna plats skall kunna bjuda en bred allmänhet på en resa tillbaka till den tid då Sverige var en stormakt inom den kemiska forskningen.


Vårt arbete har hittills lagt fokus på att tillgängliggöra dagbrottet, och att sprida kunskap om gruvan. En trappa har därför byggts uppför slänten, och i somras sattes ett antal informativa skyltar upp i terrängen (i samarbete med Vaxholms kommun och Fortifikationsverket).


På sikt har föreningen dock ambitionen att, genom bildandet av en stiftelse, ta över gruvområdet.

För oss är det självklart att platsen borde kunna rymma en museibyggnad komplett med en seminariesal, tillgänglig för gästföreläsningar. Där skall finnas ett ambitiöst café (en populär samlingspunkt för Resaröborna?) som också skall kunna erbjuda lunch och middag för bokade grupper. Även annan till gruvan närstående verksamhet borde kunna inrymmas i området, till expempel i det idag outnyttjade djupschaktet dit forskare av olika discipliner gärna söker sig.


Föreningen ägnar för närvarande mycket tid åt att undersöka de tekniska förutsättningarna för att få till stånd en museibyggnad. Vi håller också på att bygga upp ett nätverk av namnkunniga intressenter till vår vision. Kontakter med gruvindustrin har tagits och gruvan har visats för presumptiva mecenater inför lösandet av den kommande finansieringsfrågan.