Vi som brinner för att sätta Ytterby gruva på kartan representerar en bred palett av kompetenser, nödvändiga för att ro ett sådant komplex projekt i hamn. Vi besitter även ett stort internationellt kontaktnät inom gruvnäring och forskning relaterad till Ytterby.

Några av grundarna

Några av grundarna till Stiftelsen Ytterby Gruva
Några av grundarna till Stiftelsen Ytterby Gruva

Från vänster till höger

  • Eric Thorslund, Fil.kand (GU) – Studier vid KTH och SU i maskin-, material- och miljöteknik. Mångårig medarbetare vid Vaxholms Fästnings museum.
  • Pontus Holmström – Dipl. ing. från Tekn.Högsk. i Helsingfors, avd. Kemikteknik, anställningar vid Kymmene Corporation Cellulosafabrik, Kuusankoski, Alfa Laval i Stockholm och Lund, och Svenska Mejeriernas Tekniska Avdelning i Sthlm.
  • Lena Gumaelius – TeknDr, forskare och lektor i Teknikvetenskapens lärande (KTH).
  • Sven-Olof Kviman (Föreningens och Stiftelsens Ordförande) – Överstelöjtnant, välkänd entreprenör i Vaxholm där otaliga framgångsrika kulturprojekt initierats av honom.
  • Michael Hermansson – Bergsingenjör (KTH), välkänd konsult och utbildare inom spräng- och borrningsteknik.

Inte med på bilden

  • Magnus Ericsson – Professor vid LTU och grundare av Raw Materials Group. Internationellt erkänd expert inom råvarubranschen.

Föreningsstyrelsen 2024

På årsmötet 2024-03-16 i Resarö Bygdegård valdes följande styrelse.

NamnRollKvarvarande mandatperiod
Sven-Olof KvimanOrdförande1år
Berit NordlundSekreterare2år
Cecilia Odenfelt ObitzKassör1år
Pontus HolmströmLedamot2år
Magnus ErikssonLedamot1år
Tommy WahlundLedamot2år
Mikael HermanssonLedamot1år
Eric ThorslundLedamot1år
Christoffer StorkaasSuppleant1år
Lena GumaeliusSuppleant1år

Stiftelsen Ytterby Gruvas ändamål

Främja verksamhet som bevarar, utvecklar och synliggör den kultur- och gruvhistoriska miljlö som utgörs av Ytterby Gruvas ovan- och underjordiska anläggningar.

Stiftelsens ändamål kan främjas genom att;

  • Upprätta kontakter med universitet, andra forskningsinstitutioner och forskare i Sverige och internationellt för att främja forskning, utbildning och undervisning inom områden som har anknytning till stiftelsens ändamål.
  • Tillse att information om forskning och utveckling i samband med projekt som utförs i gruvan sprids.
  • Kontakta samarbetspartners, såväl svenska som internationella, för att informera om Ytterby Gruva.
  • I mån av resurser utge stipendier till skolelever, studenter, forskare och andra, vars arbeten är till nytta för Stiftelsens ändamål. Dock ska utgivna stipendier utgöra högst fem procent av det årligen fastställda belopp, som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål. Beslut om anslag kan fattas av styrelsen efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Stiftelsen får därutöver använda stiftelsens kapital, dock med beaktande av stiftelselagens krav på varaktighet.