Årsmöte, arbetsdag och ett intressant föredrag

Arbetsdag 2023-04-23

Årsmöte 2023

Till mötesordförande valdes sittande ordförande Sven-Olof Kviman och till sekreterare sittande Berit Nordlund. Till justerare valdes Tommy Wahlund och Eric Thorslund. Röstlängden fastställdes till 19 personer.

Med mötespresidiet på plats var det dags att redogöra för föreningens verksamhetsberättelse och den ekonomiska förvaltningen. Verksamhetsberättelsen för år 2022 lästes upp och lades till handlingarna. Eric Thorslund gick igenom den ekonomiska redovisningen och resultat och balansräkningen fastställdes. Revisorsberättelsen lästes upp och revisor Carl-Oskar Klint yrkade för att ge styrelse ansvarsfrihet, vilket årsmötet därefter biföll.

Styrelsen presenterade ett förslag till verksamhetsplan som går ut på att Fortsätta att stödja forskning, påbörja utbildning av skolungdomar, utveckla hemsidan, förbättra tillgängligheten till gruvschaktet, aktivt söka sponsorer, utöka medlemsantalet, driva på oljesaneringen, samarbeta med lokala föreningar. Tommy Wahlund förtydligade att hemsidan kommer att utökas med medlemsinloggning, ett bokningssystem för visningar och föredrag, samt att ett flertal intressanta artiklar och intervjuer kommer att publiceras för att öka intresset för gruvan.
Verksamhetsplanen godkändes.

Till årsmötet fanns inga inlämnade motioner.

Sedan var det dags för val till styrelsen.

Samtliga dokument från Årsmötet finns tillgängliga för medlemmar. På ordförandeposten valde årsmötet, i enlighet med valberedningens förslag, Sven-Olof Kviman på omval i ett år. Som ny kassör efter avlämnande Eric Thorslund valdes Cecilia Odenfelt Obitz i nyval på ett år. Till övriga styrelseledamöter valdes: Magnus Ericsson (omval, två år), Mikael Hermansson (omval, två år), Eric Thorslund (omval, två år), Tommy Wahlund (fyllnadsval, ett år). Berit Nordlund och Pontus Holmström har ett år kvar av sina mandatperioder.
Till styrelsesuppleanter valdes Lena Gumaelius (omval) och Christoffer Storkaas (nyval) för en tid om ett år. Till revisor valdes Carl-Oskar Klint (omval, ett år). Till valberedning valdes Torsten Holm (omval, ett år).

Vi tackar valberedningen för sitt arbete under året!

Vad det gäller medlemsavgifterna för 2023 valde årsmötet att gå på styrelsens förslag och fastställa den till oförändrade 250kr.

Under punkten Övriga frågor inledde ordföranden med att på fråga klargöra att Stiftelsen Ytterby Gruva och Föreningen Ytterby Gruva är helt skilda organisationer, men har ett tätt samarbete.
En fråga kom angående påminnelse om medlemsavgiften, och Lena Gumaelius som har hand om medlemsregistret berättade att en anmodan att betala kommer att skickas ut, och ev. även en påminnelse.

Slutligen presenterade ordföranden en eldsjäl, kemiingenjören Pontus Holmström, och tackade honom med en blombukett för hans insatser. Det var Pontus som omkring år 2000 initierade det arbete som syftar till att synliggöra gruvan, vilket blev startskottet för den
verksamhet som nu bedrivs av föreningen och Stiftelsen Ytterby Gruva. Det var också Pontus som ordnade så att den japanske nobelpristagaren i kemi år 2010, professor Ei-ishi Negishi, kunde komma och besöka gruvan.

Efter presentationen beslutade årsmötet att utse Pontus Holmström till hedersmedlem i Föreningen Ytterby Gruva.

Årsmöteshandlingarna finns inom kort tillgängliga för inloggade medlemmar under sektionen Mötesprotokoll. Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut kommande vecka till samtliga medlemmar.

Arbetsdag

Under dagen arbetade en gedigen skara glada föreningsmedlemmar med att rensa bort sly ifrån gruvområdet inför våren. Efter detta bjöds det på korvgrillning, kaffe och kaka utanför Fogdebostaden under strålande solsken och god stämning.

MycoMine

I Resarö Bygdegård fick föreningsmedlemmar under dagen också lyssna på ett intressant föredrag av Marcus Ivarsson, forskare på Naturhistoriska Riksmuseet och VD för MycoMine.
Marcus berättade om deras nya reningsverk som är installerat i Ytterby gruva. Syftet är att rena grundvattnet i gruvan från resterna av olja. MycoMine använder mikroskopiska svamp för nedbrytninga av oljorna och slutprodukten är biomassa – en helt naturlig produkt som komposteras. Pilotprojektet ska gå 6+6 månader för att sedan utvärderas tillsammans med Fortifikationsverket, och förhoppningsvis ska systemet permenteras tills gruvan är sanerad.

Vi kommer att återkomma till MycoMine i kommande artiklar på hemsidan.